آموزش قضاوت کردن با نوشتن دیکته

ما با نوشتن غلط های دیکته، مورد قضاوت معلم قرار گرفتیم و این شروع آموزش چشم بستن، به روی خوبی های دیگران بود.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  تهديدات جنسي فضاي مجازي(كودكان)