اثر تنبیه بدنی بر کودکان

با توجه به وجود واقعیت خشونت نسبت به کودکان در خانواده ها، کلیپ زیر برای روشن شدن زوایای کوچکی از این واقیت تلخ درنظر گرفته شده است. 

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  شانس از دیدگاه دکتر الهی قمشه ای: