انسانیت

صائب تبریزی:
زخم شمشیر به تدبیر بهم می آید
تا قیامت اثر زخم زبان می ماند.