خلاقيت در IFS

بسياري از دانشمندان، مخترعان و هنرمندان بيان كرده اند كه الهاماتشان به طور ناگهاني پديد آمده است و كاملا از شهود ناخودآگاهشان سرچشمه مي گيرد و نه در نتيجه كار ذهن عقلاني آن ها.

لاموت(1994) مي گويد: زماني شما شهودتان را پس خواهيد گرفت كه براي آن فضا ايجاد كنيد يعني پچ پچ كردن ذهن عقلاني را متوقف كنيد. ذهن عقلاني تغذيه كننده شما نيست. شما گمان مي كنيد كه ذهن عقلاني حقيقت را به شما مي دهد زيرا ذهن عقلاني، گوساله سامري است كه اين فرهنگ آن را مي پرستد اما اين حقيقت ندارد. عقلانيت، چيزهاي غني و پرمحتوا و جذاب را له مي كند.

خلاقيت در IFS يعني خاموش كردن صداي درون ذهن و دسترسي به حالت هاي عميق تر درون و ظهور لحظه اكنون براي رسيدن به وضعيت غرقگي