abadcoach.ir

خوشبختی احساس انتخاب شده

بزرگترین فاصله بین دو نقطه در این جهان خاکی، فاصله بین دانش و عمل است.

رسانه‌های تبلیغاتی، سه عنصر ثروت، شهرت و زیبایی را عوامل اصلی تضمین سعادت معرفی می‌کنند در حالی که سعادت، خوشبختی و شادمانی، یک احساس است؛ یک وضعیت روانی- هیجانی است و ما مسئول ساختن آن هستیم و ما انتخاب می کنیم که ….
پژوهش‌های روانشناسی مثبت‌گرا به رهبری دکتر مارتین سلیگمن نشان می‌دهد که ثروت، شهرت و زیبایی، فقط ۷ درصد از احساس خوشبختی و شادمانی ما را تضمین می‌کند.
مطالعات ۲۵ ساله اخیر روانشناسی اجتماعی در خصوص خوشبختی و همچنین ویژگی‌های افراد شادمان با نمونه‌گیری از ۱۲۸ کشور جهان ثابت کرده است که قسمت اعظم عظیمی از عوامل موثر بر احساس شادمانی پایدار، عواملی هستند که هر فردی ۱۰۰% بر آن کنترل دارد و خود انتخاب می‌کند.

ابوسعید ابوالخیر می‌گوید : هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید. به عبارتی، تغییر، برآیند و محصول حرکت است.

برگرفته از کتاب ماییم که اصل شادی و غمیم نوشته دکتر علی صاحبی

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  معجزه نوشتن اهداف