میلتون اریکسون نابغه روانپزشکی و روانشناسی می گوید: ذهن ناخودآگاه ما انباشته از خاطرات و مهارت هایی است که می توانیم سال ها بعد از آن استفاده کنیم. او به گفته ویل راجرز علاقه فراوان داشت: مشکل ما آنچه نمی دانیم نیست، مشکل ما این است که نمی دانیم که می دانیم. اریکسون در همین راستا می گوید: آنچه می دانیم اما نمی دانیم که می دانیم بییشتر ما را به دردسر می اندازد.
انسان هرطور که خود را ببیند، همانطور می شود.
هر شخصی مطابق تصویر ذهنی خود ظاهر می شود. به راستی که تصویر ذهنی در کار درمان پزشکی نقش آفرین است.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  رسیدن به آرامش در خانواده