رسیدن به هدف

افراد در روزهایی که به اهداف ارزشمند می‌رسند در مقایسه با روزهایی که به اهداف کم ارزش دست می‌آورند شادمانی بیشتری را گزارش می‌دهند و این اهداف را ممکن است عوامل متعدد از جمله صفات شخصیتی رقم بزنند.
بر این اساس، برون گرایان در روزهایی، شادمانی بیشتری را تجربه می‌کنند که کارهای مهمی انجام می‌دهند و درونگرایان در روزهایی شادمانی بیشتری را تجربه می‌کنند که از کارهای ایشان احساس رضایت خاطر به دست می‌آورند.
زمانی که آرمان‌ها و آرزوهای افراد منسجم‌تر و سازمان یافته‌تر است و با یکدیگر همسویی دارند در مقایسه با زمانی که آرمان‌ها و آرزوهایشان با شفافیت کمتری همراه است بیشتر احساس شادمانی می کنند.

بنابراین ما باید در مورد آرمان های مختلف خود با دقت بیندیشیم و سعی کنیم مجموعه‌ای از هدف هایی را در زندگی برگزینیم که با یکدیگر همسو باشند.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  معجزه همدلی