abadcoach.ir

رضایتمندی

در تحقیقی با 163000 شرکت کننده از 14 کشور اروپایی، معلوم شد که 85 درصد کسانی که دست کم یک بار در هفته به کلیسا می روند، از زندگی خود بسیار راضی هستند ولی در میان افرادی که هرگز به کلیسا نمی رفتند، این درصد 77 بود(اینگل هارت 1990). این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت، ولی متوسط رفتن به کلیسا بر رضایت و شادمانی در زندگی است.
در پژوهشی که جامعه آماری اش ایرانیان مقیم آمریکا بودند، همبستگی میان دینداری و مولفه های روان درستی(رضایتمندی، خشنودی و نبود افسردگی) مورد تحقیق قرار گرفت و از 201 نفر این جامعه آماری، همبستگی مثبت و معناداری بین رضایتمندی و خشنودی با دینداری به دست آمد.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  در زمان حال زندگی کنیم