سازه هوش معنوي و اثرات آن از نگاه دانشمندان غربي

زوهار و مارشال(2000)معتقد اند كه هوش معنوي چيزي است كه با آن مي توانيم مشكلات معنايي و ارزشي را حل كرده و اعمال و زندگي خود را گسترده، غني تر و معني دار تر كنيم.

 ولمن(2001) معتقد است كه هوش معنوي عبارت است از ظرفيت انسان براي طرح سوالات غايي درباره معناي زندگي و تجارب همزمان و ارتباط هريك از ما با دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم.

پارگامنت(1997)عنوان مي كند كه دين مي تواند در كاهش اثرات منفي استرس هاي زندگي در افراد موثر باشد.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  غرقگی یا غوطه‌وری ذهنی