abadcoach.ir

سخت ترین انتخاب؟(بزرگترین تصمیم؟)

️ سخت ترین وجه اختیار انسان، انتخاب شغل، همسر و سایر دوراهی ها و چندراهی ها نیست، بلکه مختار بودن در برابر خداوند است، که در عین اینکه مخلوق، مملوک، مرزوق، محبوب و امید او هستی، ولی تو را آزاد گذاشته، و می توانی تصمیم بگیری که در پیشش بمانی یا بروی. ماندن در نزد او، یا رفتن از پیش او؛ سخت ترین تعارض وجودی و پیچیده ترین تکلیف زندگی است.

 تمام هوش، خرد، مروت و انسانیت انسان، صرفا با همین تکلیف سنجیده می شود.

 همه تحولات عمیق، پس از این «بزرگترین تصمیم زندگی » اتفاق می افتد.

محمود یزدانی

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  عجب دلی دارد خدا!!!