سرنوشت ما به انتخاب …

آیا انسان خودش سرنوشت خود را انتخاب می کند یا خداوند سرنوشت او را از قبل تعیین کرده است؟

با یک مثال ساده این موضوع روشن تر می شود:

شما فرض کنید وارد داروخانه ای شدید و دکتر دارو سازی که در آنجا  است به شما می گوید شما آزاد هستید هر دارویی(داروی تقویتی یا خواب آور یا ….) را می خواهید انتخاب کنید در عین حال می توانید نتیجه و تاثیر داروی انتخابی را در کتابی که قبلا نوشته شده است ببینید. یک دکتر حکیم کسی است که قبل از مصرف دارو، تاثیر مثبت یا منفی داروها را برای شما گفته باشد.

“خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند”.

(سوره مبارکه رعد آیه ۱۱)

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  رسیدن به آرامش در خانواده