abadcoach.ir

قصه درمانی

قصه گویی، کهن ترین و اثرگذارترین قالب انتقال محتواست و ایران، مهد قصه گویی شرق جهان است.

قصه با هنر قصه گو، بر ذهن مخاطب اثر می گذارد و تار و پود شخصیت او را دستخوش تغییر می کند.

قصه، مجموعه ای از حواس ما را به کار می گیرد. قصه و قصه درمانی ابزار بسیار نیرومندی در روابط انسانی، روابط درمانی، آموزش و پرورش، خانواده، هنر و به طور کلی زندگی است و به بیان دیگر، زندگی، قصه و قصه، زندگی است.

هر داستان، ساختار و طرحی دارد و اغلب با یک حیرت تمام می شود. داستان ها اغلب تولید هیجان می کنند و پایانی آرامش بخش و موفق دارند.

به کارگیری قصه و قصه گویی در قرآن کریم و برای هدایت انسان ها، نقطه اوج جایگاه معنوی قصه گویی است که نمی توان برای آن جایگزینی یافت چراکه پیچیده ترین کار جهان، هدایت گری انسان است که استخدام قصه و قصه گویی، آن هم از سوی خالق هستی، نقش و اهمیت این مساله را ابدی و مقدس می کند تا جایی که استخدام بیش از 280 قصه در قرآن یک جریان مانا و تایید شده ای را برای بهره مندی قصه گویان در همه اعصار و قرون فراهم می کند.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  آموزش قضاوت کردن با نوشتن دیکته