معنویت، کیفیت زندگی و افسردگی در سالمندان مبتلا به زوال عقل

هنگامی که زوال عقل تشخیص داده می شود، بیماران اغلب وضعیت بسیار بزرگی از استرس را تجربه می کنند، که آنها کنترل خود را از دست مي دهند و هویت آنها را زیر سوال می برد.

 یکی از کارکردهای اصلی معنویت، ایجاد آرامش است. آرامشي در مواجهه با مشکلات زندگی.معنویت، به کیفیت زندگی بهتر و رفاه بیشتر منجر مي شود(کونیگ، 1994)، و در عین حال معنويت به کاهش استرس(لوین، 1996) و افسردگی نيز منجر مي شود(کونیگ و همکاران، 1992).

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  بزرگترین مصادیق اسراف