هیپنوتیزم و فراموشی

دو نوع فراموشی وجود دارد اول فراموشی رویدادهای گذشته و دوم فراموشی رویدادهای خلسه که در مورد اولی، بدون دخالت یک هیپنوتیزم درمانگر تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد کما اینکه برای درمان مفید است و برای دومی اغلب به طور خود به خود اتفاق می‌افتد.

از ویژگی‌های مهم سیستم شناختی انسان این است که رخدادهای منفی برعکس رخدادهای مثبت تمایل به فراموش شدن در طول زمان دارند.

در واقع؛ زمانی که ما همه شکست ها و مشکلاتمان را به خوبی به یاد بیآوریم احساس بدی پیدا خواهیم کرد. با وجود این، بسیاری از وقایع آشفته کننده توسط مراجعان به صورت بسیار دردناک به یاد آورده می‌شوند و این خاطرات اغلب به زحمت وارد هوشیاری شده و نشخوار گونه هستند.

تلقین فراموشی به طور دقیق حتی به مقدار اندک در این گونه موارد می تواند سودمند باشد. تلقین هایی از قبیل : شما می توانید به تدریج شروع به فراموشی کنید. یا یادآوری بسیاری از این رویدادها را فراموش می‌کنید .

ممکن است بهتر باشد. شواهد نشان داده که فراموشی تلقین شده در مورد کسانی که استعداد خلسه بالایی دارند یا تلقین پذیری هیپنوتیک بالایی دارند بهتر می دهد.

برگرفته از کتاب شناخت درمانی هیپنوتیزم نوشته توماس داود

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  بهزیستی روانی