کودک لجباز

یکی از شیوه های تربیتی با کودکان لجباز:

می توان از روش خاموشی در برخورد با کودک لجباز استفاده کرد؛ به این مفهوم که والدین در مقابل رفتار‌های منفی کودک هیچ واکنش کلامی، دیداری و شنیداری انجام نمی‌دهند و گویی چیزی را ندیده‌اند، کودک پس از چند بار تکرار رفتار منفی، به علت دریافت نکردن پاسخ، پی می‌برد که کارش بیهوده است.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  مقابله با یکنواختی و کسالت با خلاقیت