abadcoach.ir

قضاوت کردن دیگران، مهارت اغلب ما

شخصی در کاباره می میرد و شخصی دیگر در مسجد. شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بوده و دومی برای دزدیدن کفش ها. پس انسان ها را به میل خود قضاوت نکنیم.

-کسی را قضاوت نکنید فقط برای اینکه نقایص، کمبودها یا گناهانش با شما فرق دارد. کلیپ زیر کاملا گویاست.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  فرق انسان و رفتار انسانی