تعیین وقت ملاقات

شما می توانید با توجه به نیاز نسبت به انتخاب تعداد جلسات ملاقات در هر یک از بخش‌های زیر به صورت آنلاین اقدام فرمایید :‌

بخش مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی

 • یک جلسه (۶۰ دقیقه)

مشاوره روانشناسی

 • دو جلسه
  (۱۲۰ دقیقه)

مشاوره روانشناسی

 • سه جلسه
  (۱۸۰ دقیقه)

مشاوره روانشناسی

 • چهار جلسه (۲۴۰ دقیقه)

بخش هیپنوتراپی

هیپنوتراپی

 • ۱ جلسه(۶۰ دقیقه)

هیپنوتراپی

 • ۲ جلسه(۱۲۰ دقیقه)

هیپنوتراپی

 • ۳ جلسه( ۱۸۰ دقیقه)

هیپنوتراپی

 • ۴ جلسه
  (۲۴۰ دقیقه)

بخش کُوچینگ

کُوچینگ

 • ۱ جلسه (۶۰ دقیقه)

کُوچینگ

 • ۲ جلسه (۱۲۰ دقیقه)

کُوچینگ

 • ۳ جلسه (۱۸۰ دقیقه)

کُوچینگ

 • ۴ جلسه (۲۴۰ دقیقه)

بخش مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تحصیلی و شغلی

 • یک جلسه (۶۰ دقیقه)

مشاوره تحصیلی و شغلی

 • ۲ جلسه (۱۲۰ دقیقه)

مشاوره تحصیلی و شغلی

 • ۳ جلسه (۱۸۰ دقیقه)

مشاوره تحصیلی و شغلی

 • ۴ جلسه (۲۴۰ دقیقه)