تعیین جلسه ملاقات مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی

  • یک جلسه (۶۰ دقیقه)

مشاوره روانشناسی

  • دو جلسه
    (۱۲۰ دقیقه)

مشاوره روانشناسی

  • سه جلسه
    (۱۸۰ دقیقه)

مشاوره روانشناسی

  • چهار جلسه (۲۴۰ دقیقه)