تعیین جلسه ملاقات مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تحصیلی و شغلی

  • یک جلسه (۶۰ دقیقه)

مشاوره تحصیلی و شغلی

  • ۲ جلسه (۱۲۰ دقیقه)

مشاوره تحصیلی و شغلی

  • ۳ جلسه (۱۸۰ دقیقه)

مشاوره تحصیلی و شغلی

  • ۴ جلسه (۲۴۰ دقیقه)