محبوبه دهقان 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کوچ معتبر سطح یک 

مشاور و مدرس  مهارت‌های زندگی 

 

 تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۵۶۷۶۸۱