برچسب: سقراط

کوچینگ

گفتگوی کوچینگی

زمانی که به مردم چیزی گفته می شود، آن ها مجبور نیستند که فکر کنند و به همین دلیل آگاهی، انگیزه و خلاقیت کمتری ایجاد

....... »